Haida, Kimiyo Shimomura, Universidade Paranaense – UNIPAR, Brasil